Khu neo đậu tránh trú bão
ID Tên cảng Địa chỉ Độ sâu Sức chứa Cỡ loại tàu Thứ tự # Actions