Danh mục chủ tàu
ID Họ tên Địa chỉ Số điện thoại ĐT di động Thứ tự # Actions
{{item.Id}} {{item.Hoten}} {{item.Diachi}} {{item.Sodienthoai1}} {{item.Sodidong}}