Danh mục tàu
ID Tên tàu cá Biển số tàu # Actions
{{item.Id}} {{item.Tentau}} {{item.Biensotau}}
Vị trí {{locboat.Tentau}}
Thời gian Vĩ độ Kinh độ #