Danh mục địa phương
ID Tên tỉnh/TP Mô tả Thứ tự # Actions
{{item.Id}} {{item.LocationName}} {{item.LocationDesc}}